czwartek, 7 kwietnia 2011

PETITION: SAVE THE SLAVE DOGSIGN PETITION ! OVERVIEW

UPDATE 04/07/11: The government-appointed task force has submitted recommendations that align with our requests to reform B.C.'s Prevention of Cruelty to Animals Act. Premier Clark has stated that the government will act on every recommendation, giving B.C. the strongest anti-cruelty laws in Canada. Now is the time to keep the pressure on to make sure the recommendations are enacted.

The Prevention of Cruelty to Animals Act is overseen by the Ministry of Agriculture and is an alarmingly ambiguous piece of legislation. Some of the law dates back over 100 years. Dogs and cats are defined strictly as property and there is no regulation in the act addressing businesses that work with animals such as sled dog companies. Without this regulation, a place of business cannot be shut down for acts of cruelty against animals. This legislation is clearly in place only to protect the rights of owners with “animal property”, not the rights of animals.


A recent article by the Vancouver Sun revealed that the Howling Dog Tours manager who killed the dogs tried to contact the BC SPCA for help on two occasions. The BC SPCA didn’t investigate the business and turned down the request to shelter the dogs, claiming the dogs were not adoptable.

A task force has been assembled by BC Premier Gordon Campbell to do a thorough investigation of this case. The outcome of their findings is to be reforms to the BC Prevention of Cruelty to Animals Act.

We must put a stop to animal cruelty by throwing our voices behind new legislation that regulates the roles of all animal welfare stakeholders and closes the loopholes that fail our animals. The BC SPCA and all animal shelters in British Columbia need to be regulated to follow a “rescue and save” plan, not a “seize and kill” plan.

Premier Campbell’s task force will be reporting to Agriculture Minister Ben Stewart with recommendations for reformed legislation by March 25th, 2011. Let’s raise our voices loud and clear for the Whistler 100 to ensure the task force's recommendiations are in favor of animal welfare. There's needs to be real change to the Act and we must pull together and demand that change.

“The question is not, Can they reason? Nor Can they talk, but Can they suffer? ~ English philosopher, Jeremy Bentham

Visit us at www.isfoundation.com

CALLING ALL KID's. How would you like to be involved with the Sled Dog Petition? Devon Haas is aking you to join her and ISF Kid's Army. She has written an overview about the tragedy and is asking you to join her in making change. Draw a picture, write a letter and mail it to ISF. Your letter will be sent to the same people the adult peition is targeting. RAISE YOUR VOICE WITH DEVON and MAKE CHANGE TOGETHER.


Link: http://bit.ly/e11c1x

POLISH VERSION/POLSKA WERSJA

PODPISZ PETYCJĘ ! PRZEGLĄD

AKTUALIZACJ 04/07/11: pełnomocnik rządu zadaniowego przedstawiła zalecenia dostosowania się do naszych żądań reformy ustawy BC Opieki nad Zwierzętami. Premier Clark oświadczyła, że ​​rząd będzie działał na każdym zawiadomienie, wprowadzając BC kampanię anty-okrucieństwa w prawie Kanady. Teraz jest czas, aby utrzymać ciśnienie i upewnić się, że zalecenia są wprowadzone w życie.

Ustawa zapobiegania okrucieństwa wobec zwierząt jest nadzorowana przez Ministerstwo Rolnictwa i niepokojąco dwuznaczne aktu prawnego. Niektóre prawa sięgają ponad 100 lat. Psy i koty są zdefiniowane wyłącznie jako własność i nie ma regulacji w ustawie rozwiązania firm, które współpracują ze zwierzętami, takie firmy uzywające psów do zaprzęgów. Bez tego rozporządzenia, miejsce prowadzenia takiej działalności, nie bedzie zamknięte dla aktów okrucieństwa wobec zwierząt. Przepisy te w sposób oczywisty istnieją tylko do ochrony praw właścicieli "zwierzęcych własności", a nie praw zwierząt.

Niedawny artykuł w "Vancouver Sun" ujawnił, że Howling Dog menedżer Tours, który zabił psa próbował skontaktować się z BC SPCA o pomoc w dwóch przypadkach. BC SPCA nie zbadała działalności i odrzuciła wniosek o schronisko dla psów, twierdząc, że psy nie były przysposobione.

BC Premier Gordon Campbell ma zrobić szczegółowe dochodzenia w tej sprawie i we wszystkich podobnych. Wynik ich ustaleń maja przyczynić się do reformy ustawy BC Opieki nad Zwierzętami.

Musimy powstrzymać okrucieństwo wobec zwierząt, rzucając nasze głosy za nowe przepisy, które regulują role wszystkich zainteresowanych stron: dobrostanu zwierząt i zamykają luki, które nie służą naszym zwierzętom. BC SPCA i wszystkie schroniska dla zwierząt w Kolumbii Brytyjskiej muszą być nastawione do planu "ratowania i", a nie na plan: "chwytać i zabijać".

Życiowym zadaniem Premier Campbell's będzie raportowanie do ministra rolnictwa Ben Stewart wraz z zaleceniami reformy ustawodawstwa 25 marca 2011. Let's Podnieśmy nasz głos głośno i wyraźnie w Whistler 100 do zapewnienia życia, to nasze zadanie rekomendować na rzecz dobrostanu zwierząt. Muszą zajść prawdziwe zmiany ustawy i musimy trzymać się razem i domagać się zmian.

"Nie chodzi o to, czy mają powód? Nie mogą mówić, ale mogą cierpieć? ~ Angielski filozof Jeremy Bentham

Odwiedź nas na www.isfoundation.com

Wzywam wszystkie dzieciaki. Chcesz brać udział w petycji psich zaprzęgów? Devon Haas zaprasza, można do niej dołączyć i ISF Kid's Army. Jest autorką przeglądu o tragedii i prosi by do niej dołączyć w podejmowaniu zmian. Narysuj obraz, napisz list i wyślij je do ISF. Twój list zostanie wysłany do tych samych osób do których dorośli kierują petycję. Połącz swój głos Z DEVON i dokonajmy zmiany RAZEM.


Link: http://bit.ly/e11c1x

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz